Quick Links: Talumpati | Licensed Librarians | Filipiniana Online | Stereotypes | Leadership | The Philippines

Talumpati: Ramon Magsaysay

See also the category "Talumpati." And whether you found what you were looking for or not, please leave a comment below so I can help you better.
Ramon Magsaysay, former President of the Philippines, was born on 31 August 1907. After his unexpected demise in 1955, the Ramon Magsaysay Award was conceived to honor "greatness of spirit shown in service to the people." The first awards were given out in 1958. This year's awardees will be honored next week.

It is unclear what role the Credo below plays in the selection of awardees or in what context it was first pronounced, but it is quite obvious that many—even non-Filipinos—have been inspired if not by the Credo in its entirety, then at least by the second sentence.

The Tagalog translation is mine.


Credo
Ramon Magsaysay

I believe that government starts at the bottom and moves upward, for government exists for the welfare of the masses of the nation.

I believe that he who has less in life should have more in law.

I believe that the little man is fundamentally entitled to a little bit more food in his stomach, a little more cloth in his back and a little more roof over his head.

I believe that this nation is endowed with a vibrant and stout heart, and possesses untapped capabilities and incredible resiliency.
I believe that a high and unwavering sense of morality should pervade all spheres of governmental activity.

I believe that the pulse of government should be strong and steady, and the men at the helm imbued with missionary zeal.

I believe in the majesty of constitutional and legal processes, in the inviolability of human rights.

I believe that the free world is collectively strong, and that there is neither need or reason to compromise the dignity of man.

I believe that communism is iniquity, as is the violence it does to the principles of Christianity.

I believe that the President should set the example of a big heart, an honest mind, sound instincts, the virtue of healthy impatience and an abiding love for the common man.

Pananalig
Ramon Magsaysay
Nananalig akong nagsisimula ang pamahalaan sa ibaba at kumikilos paitaas dahil ang pamahalaan ay narito para sa ikabubuti ng nakararami sa ating bayan.

Nananalig akong ang mas gipit sa buhay ay dapat mas higit sa batas.

Nananalig akong may angking karapatan ang karaniwang mamamayan sa mas higit na laman ng tiyan, mas higit na pananamit at mas higit na sisilungan.

Nananalig akong ang bayang ito ay nabiyayaan ng isang pusong masigla at magiting, at nagtataglay ng lihim na galing at nakamamanghang kakayahang salubungin ang mga hamong hinaharap.

Nananalig akong mamamayani sa lahat ng antas ng gawain ng pamahalaan ang dakila at walang-sawang pagtalima sa tawag ng kabutihan.

Nananalig akong malakas at tuwid ang pulso ng pamahalaan, at mayroong sigla ng misyonero ang mga pinuno nito.

Nananalig ako sa karangalan ng pamamaraang naaayon sa konstitusyon at sa batas, sa kahalagahan ng karapatang pantao.

Nananalig akong matatag ang kabuoan ng pandaigdigang lipunan, at walang pangangailangan o dahilan upang isantabi ang karangalan ng sangkatauhan.

Nananalig akong salot ang komunismo, ganoon din ang karahasang idinudulot nito sa mga pinahahalagahan ng Kristiyanismo.

Nananalig akong dapat maging halimbawa ang Pangulo ng pagkakaroon ng pusong mahabagin, pag-iisip na tapat, likas na kakayahang magpasiya, angkop na kawalan ng tiyaga at isang walang-hanggang pagmamahal sa karaniwang mamamayan.

Category: Talumpati

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...